Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2019

Thông báo số 09/TB-SKHCN ngày 01/3/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Chi tiết xem tại đây.