Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Họp thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018; ngày 25/02/2019, Sở Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với 23 sở, ban, ngành để thống nhất kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng đơn vị, cán bộ được giao nhiệm vụ pháp chế của các Sở, ban, ngành thành phố và cán bộ trực tiếp thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018 tại các cơ quan này. Đồng chí Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp.


Trước khi tổ chức cuộc họp, trên cơ sở tổng hợp kết quả của các sở, ban, ngành và trực tiếp rà soát, hệ thống hóa, Sở Tư pháp đã hoàn thành việc lập các danh mục văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ và Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, sau đó gửi lấy ý kiến của các sở, ban, ngành thành phố. Theo đó, tổng số văn bản QPPL thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, hệ thống hóa kỳ 2014-2018 của thành phố gồm 884 văn bản (trong đó có 102 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, 782 Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố). Tại cuộc họp, về cơ bản, các sở, ban, ngành thành phố đều nhất trí với kết quả rà soát, hệ thống hóa của Sở Tư pháp. Một số văn bản trước cuộc họp còn có ý kiến khác nhau đã được thống nhất tại cuộc họp này.

 Dự kiến kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố như sau:

Số văn bản QPPL còn hiệu lực: 429 văn bản (84 Nghị quyết; 345 Quyết định, Chỉ thị);

Số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 453 văn bản (17 Nghị quyết; 436 Quyết định, Chỉ thị); ngưng hiệu lực toàn bộ 02 Quyết định.

Số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 33 văn bản (03 Nghị quyết, 30 Quyết định); ngưng hiệu lực một phần: 03 Quyết định.

Số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 81 văn bản (20 Nghị quyết, 61 Quyết định).

            Sau cuộc họp, Sở Tư pháp sẽ tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung liên quan và xây dựng dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hải Phòng kỳ 2014-2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định./.