Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Toàn văn Công văn!