Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
Toàn văn Công văn!