Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Quy chế làm việc của UBND thành phố, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong giải quyết công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND thành phố đã ban hành Văn bản về việc chấn chỉnh Quy chế làm việc của UBND thành phố.

Tai văn bản này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiêm túc thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021); Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/9/2016 của Chủ tịch UBND thành phồ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Công văn số 2246/UBND-KTGS&TĐKT ngày 20/10/2016 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, công việc được giao.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của nhiệm vụ, công việc; có giải pháp cụ thể chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm triển khai thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả không đạt yêu cầu, khắc phục ngay hiện tượng vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm chậm thời gian, tiến độ giải quyết công việc.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3482/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2019, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn tiến độ hoàn thành và chất lượng văn bản dự thảo theo yêu cầu.

Trong trường hợp vì lý do khách quan, không thể bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố, khi rút nhiệm vụ hoặc điều chỉnh về tiến độ thời gian thực hiện, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện phải giải trình, nêu rõ lý do và báo cáo Chủ tịch UBND thành phố quyết định; không xem xét điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ đã rút vào Chương trình công tác năm sau.

Tất cả hồ sơ trình UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố (kể cả các hồ sơ, tài liệu phục vụ các cuộc họp của UBND thành phố) phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về hồ sơ giải quyết công việc; đảm bảo đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu theo đúng thể thức quy định; trình đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo thời gian tiến độ được giao.