Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Triển khai công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2019

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường của Nhà nước năm 2019 trên địa bàn thành phố, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tổ chức; góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức liên quan trong tổ chức thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước; kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

UBND thành phố giao nhiệm vụ Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thường xuyên thực hiện quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước; Sở Tư pháp phối hợp vớ Sở, ban, ngành liên quan rà soát, kiện toàn đội ngũ làm công tác bồi thường của Nhà nước; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định…

Sở Tư pháp tổ chức triển khai Kế hoạch và thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các Sở, ban, ngành, UBND các quận huyện trong việc triển khai thực hiện. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị, địa phương mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn tại địa phương.

Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch, căn cứ nội dung công việc cụ thể, tiến độ và chế độ chi tiêu, xây dựng dự toán kinh phí hàng năm vào dự toán ngân sách chung của cơ quan, đơn vị.