Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Công tác trọng tâm Quý IV năm 2018