Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Công tác trọng tâm Quý I năm 2019