Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Thông báo tiếp công dân
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện


Ngày 20/3/2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 45/TB-UBND về việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
Xem chi tiết thông báo
 TẠI ĐÂY.signed.pdf