Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2019
Thông báo kết quả thi công chức phường năm 2018.pdf