Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Tải về tại đây: QĐ09-2019-QD-UBND.signed.pdf