Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Tải về tại đây: QĐ09-2019-QD-UBND.signed.pdf