Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2019
Tải về tại đây: QĐ09-2019-QD-UBND.signed.pdf