Hải Phòng, ngày 21 tháng 06 năm 2019
Chi tiết tại đây: QĐ09-2019-QD-UBND.signed.pdf