Hải Phòng, ngày 21 tháng 09 năm 2019
Chi tiết tại đây: QĐ09-2019-QD-UBND.signed.pdf