Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển viên chức giáo dục và đào tạo quận Kiến An.pdf