Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Lịch tiếp công dân tháng 06/2018
Xem chi tiết tại đây