Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Lịch tiếp công dân tháng 07/2018
Xem chi tiết tại đây