Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Lịch tiếp công dân tháng 01/2019
Xem chi tiết tại đây