Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp công dân tháng 01/2019
Xem chi tiết tại đây