Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp công dân tháng 10/2018

Xem thông tin tại đây