Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Thành đoàn và Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

 ký kết Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
giai đoạn 2019- 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp số 4144/CTr-BTP-TWĐTN ngày 29-10-2018 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư pháp giai đoạn 2018- 2022 nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Thành đoàn trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai các phong trào và chương trình hành động thanh niên thành phố Hải Phòng; ngày 04/3/2019, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Sở Tư pháp ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2022.


Tới dự buổi lễ có đồng chí Lã Thanh Tân- Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Quang Minh- Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Đào Phú Thùy Dương- Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cùng đại diện các phòng, ban của hai cơ quan, đại diện phòng Tư pháp các quận, huyện, quận đoàn, huyện đoàn, các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Thành Đoàn trong thời gian tới, trong đó tập trung một số nội dung chính như: Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh thiếu niên; công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; công tác phối hợp xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan đến thanh thiếu niên; công tác triển khai các phong trào, chương trình hành động với thanh niên…

Trong năm 2018, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 23/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 28/3/2018 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên năm 2018”. Sở Tư pháp đã lựa chọn những nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh, thiếu niên trên địa bàn dựa trên nhu cầu của từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, tập trung vào các luật, văn bản hướng dẫn thi hành liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên.

Chương trình phối hợp này đã đánh dấu những nỗ lực lớn của hai cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, là nền tảng, cơ hội tốt để các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện trong thời gian tới./.