Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.pdf