Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2019
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.pdf