Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
 Chấn chỉnh và tăng cường quản lý chặt chẽ công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Toàn văn Công văn!