Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2019

Công văn số 17/KH-SKHCN ngày 02/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Chi tiết xem tại đây.