Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

Công văn số 17/KH-SKHCN ngày 02/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Chi tiết xem tại đây.