Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Nội vụ quận Kiến An.pdf