Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Quản lý đô thị quận Kiến An.PDF