Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND quận Kiến An.doc

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.doc