Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019
Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND quận Kiến An.doc

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin.doc