Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Tài chính và kế hoạch quận Kiến An.PDF