Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Tài chính và kế hoạch quận Kiến An.PDF