Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Tài chính và kế hoạch quận Kiến An.PDF