Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2019
Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin của phòng Tài nguyên và môi trường quận Kiến An.PDF