Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của quận Kiến An.pdf