Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2019
Quyết định khen thưởng 2017 của Sở Tài chính

QD khen 2017 (di QD 03.VP).PDF