Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2020
Quyết định khen thưởng 2017 của Sở Tài chính

QD khen 2017 (di QD 03.VP).PDF