Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2019
Quyết định khen thưởng Sở Tài chính năm 2018

03042019144051_Muc 2.3 QD khen 2018 (di QD 12.VP).PDF