Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 9 năm 2015

Chi tiết xem tại đây