Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019
Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 11 năm 2015

Chi tiết xem tại đây