Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 1-2016

Chi tiết xem tại đây