Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn tháng 2-2016

Chi tiết xem tại đây