Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Chi tiết xem tại đây