Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2019
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Chi tiết xem tại đây