Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019
Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 (Kế hoạch số 26/KH-SDL)