Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 (Kế hoạch số 26/KH-SDL)