Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020
Quyết định số 2666/QĐ/UBND ngày 01/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt về việc  Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hành chính, chính trị mới Bắc Sông Cấm thành phố Hải Phòng đến năm 2015

Toàn văn Quyết định


Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất


Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan