Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017