Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hải Phòng