Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thành phố về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hải Phòng