Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của thành phố Hải Phòng