Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017