Hải Phòng, ngày 23 tháng 08 năm 2019

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017