Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Hội đồng nhân dân huyện Thủy Nguyên

Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng


Chủ tịch:          
Nguyễn Huy Hoàng
Email:               nguyenhuyhoang@haiphong.gov.vn


Phó Chủ tịch Thường trực:    Nguyễn Thành Lung
Email:               nguyenthanhlung@haiphong.gov.vn


Phó Chủ tịch:   
Lê Thị Kim Loan
Email:               lethikimloan@haiphong.gov.vn