Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2020

Các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện


1.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Số điện thoại thường trực: 0225.3873634

Hộp thư cơ quan: vpubthuynguyen@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị

-     Chánh Văn phòng: Bùi Mạnh Hưng

Điện thoại: 02253.916709

Email: buimanhhung@haiphong.gov.vn

-     Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Luyến

Điện thoại: 02253.609906

Email: nguyenthiluyen@haiphong.gov.vn

-     Phó Chánh Văn phòng: Trần Khánh Dương

Điện thoại: 02253.874420

Email: trankhanhduong@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại cơ quan

Email

1

Phạm Thị Anh

Văn thư – Lưu trữ

02253.874420

phamthianh@haiphong.gov.vn

2

Trần Thị Bích Thủy

Tổng hợp

0225.3873634

tranthibichthuy@haiphong.gov.vn

2. Thanh tra huyện 

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.thanhtra@haiphong.gov.vn

Điện thoại: 0225.3874271

* Lãnh đạo phòng:

-  Chánh Thanh tra: Nguyễn Đình Hùng

Email: nguyendinhhung@haiphong.gov.vn

-  Phó Chánh Thanh tra: Đồng Xuân Chuyên

Email: dongxuanchuyen@haiphong.gov.vn

-  Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Công Nguyên

Email: hoangcongnguyen@haiphong.gov.vn

* Thanh tra viên

Thanh tra viên: Phạm Quốc Khương

Email: phamquockhuong@haiphong.gov.vn

3. Phòng Y tế

Số điện thoại thường trực: 0225.3873407

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.yte@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị

-  Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ba

Điện thoại: 0225.3873407

Email: nguyenvanba@haiphong.gov.vn

-  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình       

Điện thoại: 0225.3873407

Email: nguyenthithanhbinh@haiphong.gov.vn

* Chuyên viên phòng

-  Chuyên viên: Phan Văn Tâm

Điện thoại: 0225.3873407

Email: phanvantam@haiphong.gov.vn

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Số điện thoại thường trực: 0225.3874375

Hộp thư cơ quan:  thuynguyen.gddt@haiphong.gov.vn

pgd-thuynguyen@haiphong.edu.vn

* Lãnh đạo đơn vị
  - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Năng

-     Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lan Hương

Email: nguyenthilanhuong@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Phan Thị Lúy

Email: phanthiluy@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

TT

Họ và tên

Lĩnh vực
phụ trách

Điện thoại
cơ quan

Email

1

Nguyễn Như Đạt

Tổ THCS

0225.3973274

nguyennhudat@haiphong.gov.vn

2

Lê Thị Tân

lethitan@haiphong.gov.vn

3

Nguyễn Thanh Ngà

nguyenthanhnga@haiphong.gov.vn

4

Phùng Mạnh Hùng

phungmanhhung@haiphong.gov.vn

5

Cù Văn Toàn

cuvantoan@haiphong.gov.vn

6

Trần Thị Mai Phương

Tổ tiểu học

0225.3973273

tranthimaiphuong@haiphong.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kim Anh

nguyenthikimanh@haiphong.gov.vn

8

Vũ Thị Nhân

Tổ mầm non

0225.3973047

vuthinhan@haiphong.gov.vn

9

Lê Thị Viễn Đông

lethiviendong@haiphong.gov.vn

5. Phòng Tư pháp

Số điện thoại thường trực: 02253 642 008

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.tuphap@haiphong.gov.vn

*  Lãnh đạo đơn vị:

-     Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Cường

Email: nguyenhuucuong@haiphong.gov.vn

-     Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Khang 

Email: nguyenthanhkhang@haiphong.gov.vn

-     Phó trưởng phòng: Đinh Hữu Bính

Email: dinhhuubinh@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Email

1

Phạm Văn Hưởng

Hộ tịch

 phamvanhuong@haiphong.gov.vn

2

Bùi Thị Tư

Chứng thực

 buithitu@haiphong.gov.vn

3

Phạm Thị Việt Hà

Hộ tịch, kế toán

 phamthivietha@haiphong.gov.vn

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

Số điện thoại thường trực: 0225.3874156

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.vhtt@@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị

- Trưởng phòng: Phùng Văn Mạnh
Email: phungvanmanh@haiphong.gov.vn
-    
Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Cảnh

Email: vuvancanh@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tất Thắng

Email: nguyentatthang@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn:

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Email

1

 Bùi Thị Mai Liên

Thông tin - Truyền thông

 buithimailien@haiphong.gov.vn

2

Hoàng Thị Oanh

Du lịch

 hoangthioanh@haiphong.gov.vn

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số điện thoại thường trực: 02253.874176; 02253. 642477

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.nnptnt@haiphong.gov.vn 

* Lãnh đạo đơn vị

-     Trưởng phòng:  Nguyễn Trịnh Trọng

Điện thoại: 0225.3874176

Email: nguyentrinhtrong@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng:  Phạm Quang Thanh

Điện thoại: 0225.3873395

Email: phamquangthanh@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng:  Phạm Văn Hậu

Điện thoại: 0225.3642477

Email: phamvanhau@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

Stt

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại

1

Đoàn Đình Hiển

Nông thôn mới, kinh tế hợp tác xã

0225.3873395

2

Lê Hồng Vinh

Chăn nuôi, thú ý

0225.3916633

3

Mạc Thị Chang

Trồng trọt

0225.3642477

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Số điện thoại thường trực: 0225.3642680

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.tnmt@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng: Lê Anh Thân
Email: leanhthan@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Đào Văn Bắc

Email: daovanbac@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Email

1

Lê Quý Vân

Khoáng sản, Môi trường

lequyvan@haiphong.gov.vn

2

Nguyễn Hồng Tuyên

Thẩm định hồ sơ thuê đất

nguyenhongtuyen@haiphong.gov.vn

3

Nguyễn Trọng Thảo

Thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, GCNQSD đất

nguyentrongthao@haiphong.gov.vn

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.tckh@haiphong.gov.vn

- Trưởng phòng: Đào Thị Thúy Hằng

Email: daothithuyhang@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Mai Tiến Trung

Email: maitientrung@haiphong.gov.vn

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Số điện thoại thường trực: 02253.873438

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.congthuong@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị

-     Trưởng phòng: Vũ Văn Quân
Email: vuvanquan@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Cảnh

Email: vuvancanh.tn@haiphong.gov.vn

11. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Số điện thoại thường trực: 02253.642.499

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.ldtbxh@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị

-     Trưởng phòng: Nguyễn Văn Xiệu

Email: nguyenvanxieu@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: 02253.973015

Email: nguyenthihoa@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Hoàng Nhật Thọ

Email: hoangnhattho@haiphong.gov.vn

12. Phòng Nội vụ

Số điện thoại thường trực: 0225.3642728

Hộp thư cơ quan: thuynguyen.noivu@haiphong.gov.vn

* Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng: Bùi Thế Hiệp
Email: buithehiep@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Trần Văn Nhân

Điện thoại: 0225.342032

Email: tranvannhan@haiphong.gov.vn

-     Phó Trưởng phòng: Vũ Nguyên Súy

Email: vunguyensuy@haiphong.gov.vn

* Cán bộ đầu mối phụ trách chuyên môn

TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Điện thoại
cơ quan

Email

1

Nguyễn Thị Thu Hường

Thi đua khen thưởng

0225.3973155

nguyenthuhuong84@haiphong.gov.vn

2

Đỗ Văn Kiên

Giáo dục

0225.3874167

dovankien@haiphong.gov.vn