Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2019
 
Quận Đồ Sơn phát huy vai trò nêu gương ở cơ sở