Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
 
Quận Đồ Sơn phát huy vai trò nêu gương ở cơ sở