Hải Phòng, ngày 16 tháng 07 năm 2019
 
Quận Đồ Sơn phát huy vai trò nêu gương ở cơ sở