Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Quyết định ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố