Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch tập trung thực hiện công tác Tư pháp quý II năm 2019