Hải Phòng, ngày 21 tháng 07 năm 2019

Ngày 10/4, tại Sở Giao thông vận tải Hải Phòng - đơn vị Trưởng khối, Khối thi đua các cơ quan quản lý kinh tế thành phố tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, triển khai công tác năm 2019.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Thị Hương - Trưởng ban, Ban Thi đua Khen thưởng thành phố, phụ trách Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo của 12 đơn vị trong Khối (Sở Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Cục Thuế Hải Phòng, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đông Bắc, Cục Hải quan Hải Phòng, Kho Bạc nhà nước chi nhánh Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng và Sở Xây dựng).


Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các đơn vị trong Khối cùng ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện tốt các nội dung thi đua năm 2019. Với tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020. Thực hiện chủ đề năm 2019 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Tập trung cao tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế đi đôi với triển khai thực hiện tái cơ cấu kinh tế thành phố. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; mở rộng công tác đối ngoại, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của từng cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tiếp công dân, nhận và trả kết quả kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và doanh nghiệp.


Đại diện lãnh đạo của 12 đơn vị trong Khối thi đua Ký giao ước  năm 2019

Các đơn vị tổ chức xây dựng nội dung, hình thức thi đua phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBDN thành phố trao Cờ Thi đua xuất sắc cho Cục Hải quan thành phố đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua; 02 Bằng khen được trao cho Cục Thuế thành phố và Kho bạc nhà nước thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018; 04 Bằng khen chuyên đề được trao: Sở Du lịch (có thành tích trong thu hút khách du lịch của thành phố); Sở Giao thông vận tải (có thành tích đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có thành tích trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới); Sở Tài nguyên và Môi trường (đã có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố).

  

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018


                                                                                                                                                          Nguyễn Ninh