Hải Phòng, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ