Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Họ và Tên: Nguyễn Tùng Lâm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Số điện thoại: 0225.3859971 - 
mail: nguyentunglam@haiphong.gov.vn