Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông tin người phát ngôn của Sở Tài chính

Họ và Tên: Lê Ngọc Trữ 
Chức vụ: Giám đốc Sở
Địa chỉ: Số 10/15 Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
Số điện thoại: 0225.3859971
mail: lengoctru@haiphong.gov.vn