Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2019
Chi tiết tại đây: Chi thi-09-CT-UBND.signed.pdf