Hải Phòng, ngày 16 tháng 09 năm 2019
Chi tiết tại đây: Chi thi-09-CT-UBND.signed.pdf