Hải Phòng, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Thông báo số 21/TB-SKHCN ngày 11/4/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019

Chi tiết xem tại đây.